Radachów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Kościół filialny Parafii pw. św. Jakuba Ap. w Osnie Lubuskim.

Celem zadania jest zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez wykonanie prac ratowniczych robót budowlanych przy kościele o konstrukcji drewnianej(ryglowej). Ta unikatowa świątynia wpisana jest do rejestru zabytków. Wykonane prace przyczynią się do uratowania zabytku. Bez ich przeprowadzenia nastąpi ostateczna i całkowita degradacja słupów nośnych,podwaliny i więźby dachowej a następnie całkowita degradacja całego obiektu. Podjęte prace mają na celu zarówno poprawę stanu technicznego zabytku jak i przywrócenie właściwego,  prawidłowego wyglądu kościoła,zmienionego w wyniku przeprowadzonych w ubiegłym wieku powojennych niskonakładowych remontów zabezpieczających, ocalenie przed zagrożeniem katastrofą budowlaną oraz zwiększeniem dostępności do dobra kultury narodowej. Kościół w Radachowie jest ważnym elementem integrującym społeczność, wzmacniającym tożsamość lokalną i regionalną, co było istotne dla ludności przybyłej tu z różnych stron po II wojnie światowej i pozostaje ważnym do dziś. Jednocześnie jest cennym zabytkiem gminy i regionu stanowiąc ważny punkt na Camino Polaco (odcinek Lubuskiej Drogi), przynależących do Szlaków Jakubowych uznanych przez Radę Europy za szczególne dziedzictwo kultury kontynentu. Po remoncie stanie się też punktem o znaczeniu turystycznym, wykorzystywanym do celów promocyjnych oraz także jako miejsce organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Do tej pory zrealizowani I etap prac (rok 2022), czyli dopiero 1/3 przewidzianej projektem inwestycji.

Opis kościoła: Czas powstania: ok. 1725 r. na miejscu poprzedniego (kościół był tu już w XIV w.) Położony w zachodniej części wsi, przy rozwidleniu dróg, tren wokół był cmentarzem, obecnie zachowane są na nim nieliczne nagrobki, wśród nich pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej. Ryglowy kościół (konstrukcji drewnianej z ceglanym wypełnieniem i na kamiennym cokole ) jest orientowany, salowy, na rzucie wydłużonego prostokąta,z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i prostokątną kruchtą od południa. Dwuspadowy dach pokrywa obecnie wtórna blacha ocynkowana. W zachodniej części nawy wyprowadzono z połaci dachu wieżę w formie dwóch nałożonych na siebie prostopadłościanów zwieńczonych dachem namiotowym także krytym blachą. Elewacje boczne przeprute prostokątnymi oknami, zamknięcie prezbiterium pozbawione otworów. Prosty układ drewnianych elementów konstrukcji szkieletowej korpusu, a także otworów okiennych i drzwiowych, podkreśla unikatowy, ludowy charakter tego niewielkiego obiektu.Wnętrze kościoła przykryte drewnianym sufitem, w całości obite jest drewnem. Posadzka z lastrico. Po bokach i na osi ściany zachodniej podpory po emporach. Wyposażenie kościoła w większości współczesne.. W końcu lat 70-tych naszego stulecia przeprowadzono kolejny prowizoryczny remont świątyni przebudowując gruntownie jej wnętrze.

Radachów - II etap remontu 2023

 Wykonanie I-etapu nie rozwiązuje całego problemu. Stan techniczny kościoła zmusza do podjęcia dalszych, natychmiastowych prac, bez przeprowadzenia których będzie następowała jego degradacja, zaś środki włożone w dotyczczasowy remont mogą okazać się nieefektywne.  W chwili obecnej zabytek wyłączony jest całkowicie z użytkowania. Zgłoszona została aplikacja do MKiDN. Proponowany etap prac obejmuje: naprawa stropu nad salową nawą, naprawa więźby dachowej nad salową nawą, wykonanie nowego pokrycia dachu nad salową nawą i przybudówką do elewacji południowej, demontaż reliktów starego fundamentu pod wieżą i emporą, wykonanie nowego fundamentu pod wieżą i słupami nośnymi empory, naprawa konstrukcji wieży wraz z jej prostowaniem, (w tym: naprawa i poziomowanie szkieletu ścian obwodowych wieży, odtworzenie muru w fachach, naprawa i poziomowanie konstrukcji wewnętrznej wieży to jest szkieletu wewnętrznego, stropów i więźby hełmu oraz dachów pulpitowych, jak również elementów konstrukcji wieży tworzących ustrój nośny empory w przyziemiu wieży - to jest podciągów, stropów i słupów), wykonanie nowego deskowania ścian wieży, wykonanie nowego pokrycia dachowego na hełmie wieżowym orazd daszkach pulpitowych poniżej hełmu, restauracja oryginalnej kuli świata, restauracja oryginalnego wiatrowskazu, wykonanie nowego krzyża wieńczącego wraz z konstrukcja nośną. Przewidziany koszt: 2 424 330,00 zł, w tym z MKiDN: 2334330,00 zł, z UMiG Ośno Lubuskie: 60000,00 zł. Obecnie po złożeniu odwołania czekamy na decyzję MKiDN czy i jakie środki zostana przyznane. GALERIA ZDJĘĆ z plac planowanych (link)

Radachów - etap I remontu 2022

W roku 2022 wykonane zostały prace dotyczące korpusu nawy kościoła (bez wieży) w zakresie: rozbiórka murowanych fach, wykonanie nowego fundamentu wraz z izolacja poziomą, prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z odtworzeniem elementów zniszczonych (końcówki słupów, podwalina), odtworzenie murowanych fach. Koszt całkowity to 1315914,32 zł, w tym dofinansowanie z MKiDN: 1280000,00 zł oraz  UMiG Ośno Lubuskie 5000,00zł. Stanowi to zaledzie ok 1/3 przewidzianej projektem inwestycji. W 2022 r. przedmiotem prac przy zabytku były prace polegające na remoncie ratunkowym kościoła o konstrukcji ryglowej, drewnianej, z ceglanym wypełnieniem. Etapy realizacji zadania: 

1.Stopniowa rozbiórka murowanych fach szkieletu nośnego ścian obwodowych;2. Zabezpieczenie kolejnych odcinków szkieletu nośnego ścian obwodowych poprzez podwieszenie do tymczasowej konstrukcji nośnej z drewna;

3. Etapowe wykonanie nowej ławy fundamentowej w konstrukcji z betonu zbrojonego wraz z murowaną z kamienia ścianą fundamentową;4.Etapowe wykonanie naprawy słupów oraz prostowanie szkieletu nośnego ścian obwodowych;5.Stopniowe wykonanie nowej podwaliny szkieletu nośnego ścian obwodowych.

Zdjęcia z realizacji I-etapu znajdują się w dziale GALERIA (link).

Ośno Lubuskie,gotycka fara p.w.św.Jakuba Apostoła - Ratunkowe prace konserwatorskie zabezpieczające przed katastrofą budowlaną. Etap I niezbędne prace zabezpieczenia wieży - Etap II wzmocnienie konstrukcji kościoła - Etap III kontynuacja- Etap IV kontynuacja cd.- Etap V kontynuacja, więźba dachowa i część pokrycia hełmu wieżowego - realizowany z dotacji MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet OCHRONA ZABYTKÓW

Dla pragnących wesprzeć prace remontowe otwarte zostało specjalne konto na hasło: „Fundusze na remont kościoła”: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Ap., 69-220 Ośno Lubuskie, Różana 6; Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim; 

nr: 27 8369 0008 0000 0925 2000 0030, fundusze na remont kościoła

VIII etap remontu

Wreszcie dobiegł końca ten etap. Piszę, że etap, bo cały remont jeszcze nie. Zrealizowany został projekt dotyczący wieży i dachu. Teraz trzeba czasu na uzyskanie kolejnego projektu co do reszty (m.in. spękania wieży, konstrukcja drewniana w samej wieży, mury zewnętrzne świątyni - to wszystko do czego odnosi się nakaz konserwatora - ale też i pozostałe elementy wymagające remontu: posadzka, elektryka, stolarka, witraże).

Dzięki Bogu za to, co się do tej pory udało. Główne problemy mogące doprowadzić do katastrofy zostały zabezpieczone. Dzięki serdeczne wszystkim sponsorom i innym wspierającym także od strony organizacyjnej.

Teraz "przerwa" na konieczny remont kościoła w Radachowie. Bardzo konieczny.

Zdjęcia z tegorocznego etapu w galerii.

VII etap remontu

Wydawało się, ze to już koniec, niestety, pomimo uzyskania wysokiej punktacji za złożony wniosek, przyznana została dotacja nie wystarczająca do ukończenia remontu.

Po trudnych konsultacjach podjęta została decyzja, aby najpierw naprawić konstrukcję i załozyć podstawowe zabezpiecenie bez położenia dachówki.

Liczymy, że za rok pozyskamy odpowiednie środki, gdyż w takim stanie dach nie przetrwa a poniesione wydatki będą zaprzepaszczone.

Trudno, próbujemy zrobić to co można. W galerii zdjęcia

VI etap remontu

Wreszcie, mamy 2018 rok, koniec kolejnego etapu. Został tylko dach nad prezbiterium (jeśli chodzi o remont konstrukcji dachu). Dzięki niech będa Bogu. Parę zdjęć w Galerii

V etap remontu

Jest już 2017 rok. Remont trwa już piąty rok (nie licząc wcześniejszych zabiegów). Idąc za ekspertyzą oraz nakazem konserwatorskim zakończyliśmy prace przy zabezpieczeniu fundamentów i rozpoczynamy zabezpieczenia dotyczące konstrukcji dachu. Przyznane przez MKiDN środki umożliwią dalsze prace. Jednak i te będa podzielone na kilka etapów, co określi wysokość przyznawanych środków. Ważne, że posuwamy się dalej. Otrzymaliśmy pismo potwierdzające dotację na 500 tys. zł. Mamy jeszcze ok. miesiąc na dostarczenie wszelkich dokumentów wymaganych do zawarcia umowy z Ministerstwem, a potem z wykonawcą.....

WRESZCIE prace zakończone zostały w grudniu 2017 r. Oczywiście konieczna jest kontynuacja prac przy. W katastrofalnym stanie jest dach kościoła nad korpusem nawowym kościoła oraz prezbiterium, dlatego też wymagany jest zachowawczy remont zdekapitalizowanej drewnianej więźby dachowej pochodzącej zapewne z XVII w. wraz z wymianą pokrycia dachowego na nowe. W ramach zadania wykonano już remont konstrukcji dolnej części hełmu wieżowego (więźba dachowa na poziomie cyferblatów zegara wieżowego) oraz wymiana pokrycia na nim jak również na trzonie hełmu poniżej przeźroczy. Wykonano też remont części dachu nad korpusem nawowym. Część, to nie całość, ale cieszymy sie tym i mamy nadzieję na ciąg dalszy. Wniosek został złożony, czekamy.

IV Część Remontu

   W październiku 2016 roku zakończona została czwarta część remontu ratunkowego naszej świątyni. Zfinansowany został przez Parafię Ośno Lub. (wkład własny z wpłat parafian), z dotacji Gminy Osno Lubuskie oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy na realizację zadania: Ośno Lubuskie,kościół pw.św.Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja III etapu ratunkowego zabezpieczenia korpusu nawowego. Zdjęcia w Galerii. Przypominamy: Według wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz sporządzonego orzeczenia o stanie technicznym kościoła,obiekt ten jest w bardzo złym stanie technicznym.Gdyby nie pomoc finansowa na I i II etap ratunkowych prac przy zabytku,kościół groziłby zawaleniem,jednakże w chwili obecnej konieczna jest kontynuacja prac przy tym obiekcie.Jeden z najcenniejszych zabytków w regionie wymaga dokończenia zabezpieczenia konstrukcji posadowienia łącznika północnej ściany zewnętrznej korpusu nawowego z konstrukcją zabezpieczającą posadowienie wieży poprzez spojenie luźnego narzutu spoczywającego pod ławą fundamentową za pomocą iniekcji niskociśnieniowej oraz podchwycenia fundamentu za pomocą oczepu w konstrukcji żelbetowej spoczywającego na mikropalach, a także wykonanie zabezpieczenia rozszczepionej partii zwieńczenia północnej ściany międzynawowej za pomocą iniekcji niskociśnieniowej oraz sklepień korpusu nawowego poprzez wykonanie wieńców w konstrukcji żelbetowej wraz z nowymi ściągami stalowymi jak również wzmocnienie wysklepek od strony poddasza za pomocą taśm węglowych na klej epoksydowy. 

   Ufundowany w 1298 jest głównym i największym materialnym świadectwem przynależności tych ziem od X wieku do państwa Polan (zwłaszcza, że wg kroniki Jana Długosza biskupstwo lubuskie zostało założone przy chrzcie Polski w 966 r. jako podległe archidiecezji gnieźnieńskiej) oraz jako kasztelanii lubuskiej i umocnienia tych związków z Polską przez potwierdzenie istnienia w latach 1124/1125, m.in. z inicjatywy Bolesława Krzywoustego, diecezji lubuskiej podległej archidiecezji gnieźnieńskiej; już przed 1249 siedziba największego dekanatu obejmującego 42 kościoły; znaczenie podtrzymane także po przejściu pod wpływy marchijskie,

od 1447 miasto stało się głównym ośrodkiem Ziemi Torzymskiej, zaś tytuł kościoła, jako znaczącego dla utrzymania tożsamości lokalnej, pozostał bez zmian nawet po protestantyzacji (św. Jakub – Jakobkirche); po wojnie miejsce istotne dla integracji i tworzenia tożsamości przybyłej ludności; potwierdza to angażowanie się w remont ludzi niezależnie od przekonań. 

   Zabytek stanowi materialne świadectwo czasów piastowskich i wpływów państwa Polan (przynalezność do archidiecezji gnieźnieńskiej, świadectwo wpływów śląskich większość biskupów pochodziła z kapituły wrocławskiej) oraz późniejszych wpływów niemieckich (wpływy biskupstwa brandenburskiego i Nowej Marchii stolica Ziemi Torzymskiej); miejsce pojednania między dawnymi i obecnymi mieszkańcami (stosowna tablica polskoniemiecka umieszczona w kościele; znajduje się na szlaku polskoniemieckiej Pielgrzymki Ekumenicznej MagdeburgGniezno) ; jest na przecięciu Szlaków Jakubowych (Lubuska Droga św.Jakuba będąca przedłużeniem Camino Polaca oraz dawnej drogi z Królewca). Szlaki zostały objęte patronatem Rady Europy (zyskując w 1987 r. tytuł Europejskiego Szlaku Kulturowego) i od lat 90 ub.w. wsparciem Unii Europejskiej; od 1993 drogi św. Jakuba wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Całościowy koszt zadania wyniósł 1034421.93 zł.

ZAKOŃCZENIE III ETAPU REMONTU

W październiku 2015 roku zakończony został III już etap remontu. Wykonane prace określone w projekcie jako: "Ośno Lubuskie,kościół pw.św.Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja II etapu ratunkowego zabezpieczenia korpusu nawowego". Prace polegały na zabezpieczeniu konstrukcji posadowienia północnej ściany zewnętrznej korpusu nawowego poprzez spojenie luźnego narzutu spoczywającego pod ławą fundamentową za pomocą iniekcji niskociśnieniowej oraz podchwyceniu fundamentu za pomocą oczepu w konstrukcji żelbetowej spoczywającego na mikropalach (bez łącznika z wieżą). Dotacja z MKiDN wyniosła 500 000 zł, z Gminy Ośno Lubuskie 60 000 zł, z środków własnych (udział Parafii) 29 771,42 zł. Zdjęcia z tego etapu do obejrzenia w dziale GALERIA.

III etap remontu już rozpoczęty

W poniedziałek 6 lipca 2015 r. rozpoczęły się przygotowania do tegorocznego etapu remontu naszej świątyni. Poprzedzona została badaniami archeologicznymi - jak można było się spodziewać są nowe znaleziska. W tym roku zostaną przeprowadzone prace mające na celu wzmocnienie fundamentów ściany północnej korpusu nawowego. Będą wymagały jeszcze większej ostrożności. Po dokonaniu sądażowych wykopów okazuje się, że pylaste piaski są nie tylko pod budowlą. Ten właśnie piasek otacza także niescalone głazy fundamentu ściany . Rozpoczął się szczegółowy monitoring stabilności konstrukcji koscioła - do działań przystąpili geolodzy, systematyczne pomiary specjalistycznym sprzętem towarzyszyc będą prowadzonym pracom. Firma KELLER rozstawia sprzęt. Po konsultacjach instrument organowy zostanie zabezpieczony zasłoną.

III etap remontu - kontynuacja

Na stroni interneowej MKiDN pojawiła się informacja o przyznaniu 500 tys. zł na kolejny etap remontu. Oczekujemy na pisemne potwierdzenie.

ZAKOŃCZONY ZOSTAŁ II ETAP REMONTU

polecamy relację zdjęciową (patrz Galeria)

II ETAP REMONTU 2014

Zostały ogłoszone wyniki naboru projektów na 2014 rok do programu MKiDN - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków. Zabiegaliśmy o kwotę ok. 1,8 miliona zł. na wykonanie prac przy fundamentach zachodniej i północnej ściany nawy kościoła oraz przy zabezpieczeniach spękań stropu. W odpowiedzi uzyskaliśmy dotację 0,5 miliona zł. Czekamy na pisemne potwierdzenie wiadomości umieszczonej na stronie internetowej. Przygotowywana jest decyzja dotycząca zakresu prac, które będą podjęte. Czekamy też na decyzję, czy Marszałek Województwa Lubuskiego przyzna dotację na dokumentację (koszt 80 tys. netto, wnioskowano o 50% dotacji). Wiadomo, że Konserwator Lubuski odmówił (już w romowie wstępnej) dofinansowania badań archeologicznych.

REMONT W MEDIACH i PUBLIKACJACH

Podajemy linki do artykułów i relacji w mediach i innych publikacjach dotyczących remontu kościoła parafialnego

 

 ROK 2014:


Urząd Miasta i Gminy Ośno:

Kolejne pieniądze na remont kościoła

Parlamentarzyści:

Fara w Ośnie otrzyma pieniądze na kolejny etap remontu

Radio Zachód:

Są kolejne pieniądze na remont kościoła w Ośnie

Gazeta Lubuska:

Kolejne odkrycie w kościele w Ośnie Lubuskim. Wcześniej było jajo, teraz są binokle i rzadkie monety

TVP Gorzów:

Czy wystarczy pieniędzy na remont kościoła?


Będzie remont zabytkowej fary w Ośnie lLubuskim - Parafia otrzyma 0,5 mln zł. z Ministerstwa Kkultury ale resztę trzeba uzbierać


rózne:

Zbiórka na remont kościoła

Portal Słubice:

Trwa akcja ratowania zabytkowego kościoła w Ośnie

LWKZ:

Odkrycie w kościele parafialnym w Ośnie Lubuskim 

Polsko-niemieckie trans odra:

Ratujemy kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim

 


ROK 2013:


e-KAI:

Diecezja zielonogórsko–gorzowska: pół miliona zł na remont fary w Ośnie Lubuskim

PAP:

Monety i średniowieczne jajko pod posadzką kościoła w Ośnie Lubuskim

Gość Niedzielny:

Stan techniczny awaryjny

Dopiero pierwszy krok

 Niedziela:

Na ratunek kościołowi!

Na ratunek kościołowi!cd.

LWKZ:

odkrycie w kościele parafialnym w Osnie Lubuskim

Muzeum Lubuskie (Gorzów):

 

Monety... jajko i inne niezwykłe znaleziska z XIII-wiecznego kościoła w Ośnie Lubuskim 

Polskie Radio:

87 monet i kurze jajko. Wykopaliska w Ośnie Lubuskim

 

TVP - info Gorzów: 

Sensacja w Ośnie Lubuskim. Podczas remontu kościoła wykopano tam… niezłe jajo.

Będzie remont zabytkowej fary w Ośnie Lubuskim. Parafia otrzyma 0,5 mln zł z Ministerstwa Kultury, ale resztę trzeba uzbierać. 

TVP - Gorzów (Kalejdoskop):

Fara w Ośnie Lubuskim. Odbudowa albo katastrofa.

slubice.tv (Horyzont):

skarby w Ośnie Lubuskim

kolejny etap remontu

radio zachód:

Są kolejne pieniądze na remont kościoła w Ośnie

Kościół w Ośnie zabezpieczony klamrami i mikropalami

Festyn parafialny na rzecz kościoła w Ośnie

Ośno: mieszkańcy zebrali ponad 24 tys.zł na remont kościoła

Zły stan kościoła w Ośnie 

gazeta lubuska:

Są kolejne pieniądze na remont ośniańskiej fary

Nasz kościół w Ośnie już nie runie!

Proboszcz: ratujmy ośniański kościół!

Mieszkańcy Ośna na ratunek kościołowi

 

money.pl:

Monety i średniowieczne jajko pod posadzką kościoła w Ośnie Lubuskim

 

ZAKOŃCZONY ZOSTAŁ I ETAP REMONTU

polecamy relację zdjęciową (patrz Galeria)

fragment z średniowiecznej księgi

Niezwykłe odkrycia podczas remontu XIII-wiecznego kościoła w Ośnie Lubuskim

Podczas rozpoczętego niedawno remontu gotyckiego kościoła w Ośnie Lubuskim dokonano niezwykłego odkrycia. W trakcie prac w kilku miejscach usunięto XIX-wieczną posadzkę. Pod posadzką w wywożonej ziemi znaleziono 77 monet i wiele innych ciekawych przedmiotów codziennego użytku, zapewne zgubionych przed kilkuset laty w kościele.  Najstarszymi monetami są denary brandenburskie pochodzące z XIII w. z okresu budowy kościoła, najmłodszymi XIX-wieczne fenigi będące w obiegu w momencie kładzenia posadzki. Wśród monet występują drobne i bardzo różnorodne nominały: fenigi, szelągi, grosiki, krajcary i halerze;  emisje saksońskie, austriackie, polskie, brandenburskie, pruskie, a nawet salzburskie i szwedzkie.

Wywożoną z kościoła ziemię najpierw przeszukiwano przy pomocy wykrywacza metalu, a następnie przesiewano. Efekt kilkudniowej pracy znacznie przerósł oczekiwania prowadzących badania archeologów. Oprócz monet znaleziono wiele innych drobnych przedmiotów: stilusy, fragmenty fajek glinianych, guziki drewniane, metalowe i kościane, okucie księgi, jajko, szpilki, paciorki szklane. Wszystkie przedmioty pochodzą sprzed położenia posadzki w 1878 r. W jednym z wykopów zarejestrowano XVII-wieczną murowaną kryptę grobową.

W pracach uczestniczą pracownicy Muzeum w Gorzowie Wlkp. i kilku pasjonatów historii, którym należą się szczególne podziękowania za pomoc w pozyskaniu tak dużej ilości ciekawych monet. Przebieg badań archeologicznych cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i nie tylko, szczególnego rozgłosu zyskało znalezione w całości jajko. W najbliższym czasie monety i inne  znaleziska zostaną oczyszczone i zakonserwowane, a w przyszłości po opisaniu wrócą na stałą ekspozycję do Ośna Lubuskiego.

Pozyskane przedmioty, a zwłaszcza monety idealnie wpisują się w bogatą historię kościoła farnego w Ośnie Lubuskim, największej użytkowanej świątyni w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a dawniej największego dekanatu średniowiecznej diecezji lubuskiej. W obecnej chwili trwa remont wieży kościelnej. Przywrócenie dawnej świetności będącemu w bardzo złym stanie kościołowi wymaga kolejnych prac remontowych, na których kontynuowanie potrzebne są unijne i rządowe dotacje. (P.P.Każmierczak).

zdjęcia patrz GALERIA

REMONT RUSZYŁ.

Pierwsze prace to zabezpieczenie wieży przez założenie spinających ją klamr-opasek, tak aby w czasie prac przy fundamentach "nie rozsypała się". Następne to wzocnienie łuków i przygotowanie podpór, które na wypadek pracy konstrukcji nawy głównej koscioła przejmą część sił napierających na filary. Kilka zdjęć z prac w Galerii.

ks.PG

Jest część dotacji...

    Po długich oczekiwaniach w uroczystość św. Jakuba Ap. (25 lipca br.) minsterstwo przelało na konto parafii połowę przyznanej dotacji. Reszta, zgodnie z umową, ma być przekazana do 30 września br. o ile MKiDN bedzie dysponować środkami. 

ks.PG

POZYTYWNA NIEOFICJALNA ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA

     Dzisiaj, tj. 03.07.2013 r., telefonicznie została przekazana na Parafię informacja o zgodzie ministra MKiDN na podpisanie umowy dot. datoacji, o którą ubiegała się Parafia w związku z remontem ratunkowym Kościoła św Jakuba Ap. w Ośnie Lubuskim. Na razie jest to wiadomość nieoficjalna, czekamy na odpowiednie pismo.

ks. PG

zabezpieczenia na czas remontu

RATUNKOWE PRACE KONSERWATORSKIE

      Z końcem lata 2012 roku wykonana została przez dra inż. arch. Macieja Płotkowiaka (US). ekspertyza stanu technicznego gotyckiego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Ap. w Ośnie Lubuskim. Ocena stanu technicznego wieży jak i kościoła w poszczególnych zakresach  opracowania oscyluje najczęściej wokół oceny złej lub zdecydowanie niezadawalajacej. Oto niektóre stwierdzenia: pokrycie dachowe stan techniczny zdecydowanie zły z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego; część dolna pokrycia hełmu bezpośrenio nad dachem wieżowym stan techniczny zdecydowanie zły z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego; sklepienie pn. nawy bocznej korpusu nawowego stan awaryjny z bezpośrednim zagrożeniem awarią budowlaną; dach nad korpusem nawowym stan techniczny awaryjny; pokrycie dachowe stan techniczny zdecydowanie zły z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, itp. Orzeczenie podaje stwierdzone przyczyny takigo stanu oraz wytyczne konserwatorskie mające na celu przerwanie procesu degradacji obiektu, odtworzenie pełnej wartości technicznej elemantów i ustroi budowlanych oraz usuniecie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Prace dotyczyć będą zarówno podłoża, na którym posadowiony jest kościół i wieża, zabezpieczenia spękań ścian i stropów wieży i kościoła oraz remontu dachu. W tym roku chcemy zrealizować pierwszy etap prac - remont fundamentów wieży z zabezpieczeniem konstrukcji wieży i nawy głównej koscioła. Oczekujemy na ostateczną decyzję MKiDN co do dotacji. Ponadto mamy do uregulowania najpóźniej do końca lipca koszta wykonanych badań geologicznych (ok. 30 000 zł).  

Dla pragnących wesprzeć prace remontowe otwarte zostało specjalne konto na hasło: „Fundusze na remont kościoła”.
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Ap.,
69-220 Ośno Lubuskie, Różana 6;
Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim;
nr: 27 8369 0008 0000 0925 2000 0030, fundusze na remont kościoła

 

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 czerwca 2024

(169. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15954

Statystyki

stat4u