Zaliczenia modlitw przewidzianych w Dzienniczku w piątki (odpytują wyznaczeni rodzice). W najbliższym czasie (październik) po różańcu dzieci.

Szczegółowe informacje u rodziców odpowieddzialnych za zaliczenia.

I Komunia - przygotowania 2013/14 - informacje

 

Spotkania rodziców - Msza św. z konferencją o 1800 - w 2 piątek miesiąca (wcześniej od 1700 okazja do spowiedzi)

Coniedzielna Msza św. z udziałem dzieci o 1030

Uroczyste poświęcenie z przekazaniem dzieciom:

- różańców 6 października na Mszy o 1030;

- książeczek do nabożeństwa 6 listopada na Mszy o 1030;

- medalików 8 grudnia na Mszy o 1030;

- świec 2 lutego na Mszy o 1030.

 

Data I Komunii: 25 maja 2014 r. godz. 1030.

 

Możliwość: dla dzieci, które wraz z rodzicami podejmą przygotowania w Wielki Czwartek I komunia i potem z resztą grupy 25 maja w formie uroczystej. Dla tych rodziców, którzy nie będa mogli przygotowac dzieci w podanym czasie istnieje możliwośc pomocy dodatkowej w przygotowaniach, tak by wykorzystując czas wakacji i możliwość skupienia się tylko na tym dziele, dzieci przystąpiły zaraz po wakacjach.

Eucharystia

 

            „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy... ustanowił Eucharystyczna Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KL 47).

            Sprawowana jest w parafii codziennie o godz. 1800, w niedzielę o 700, 1030 (dla dzieci i młodzieży), 1200 (suma parafialana), 1800 (z przepisem prawa kościelnego obowiązkowi udziału we mszy niedzielnej można zadośćczynić uczestnicząc we Mszy św. w sobotę po godz. 1600). Na filiach msze w tygodniu: Połęcko w poniedziałek o 1700, w Radachowie we wtorek o 1700, w Siennie w środę o 1700, w Gronowie w I piątek miesiąca o 1600), w niedzielę w Połęcku i Radachowie o 900, w Gronowie i Siennie o 1330. Z miłości do Boga i Kościoła obowiązuje przykazanie kościelne: udział we Mszy  św. Niedzielnej oraz w święta nakazane (Boże Narodzenie, Matki Bożej Rodzicielki tj. 1 stycznia, Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli 6 stycznia, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych) oraz przystąpienie do komunii św. Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym.

             Przygotowanie do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii dla dzieci w ramach programu diecezjalnego obejmuje okres od katechizacji wstępnej (przedszkolnej) i szkolnej oraz okres wychowania w wierze w domu rodzinnym, dla dorosłych przygotowanie indywidualne.

             Komunia św. udzielana jest podczas sprawowania Eucharystii. W ciągu dnia z powodu wiary i pobożności można przyjąć komunię św. drugi raz pod warunkiem pełnego udziału we Mszy św.

   

            Dla chorych komunia św. udzielana jest podczas comiesięcznych odwiedzin: w każdą sobotę po pierwszym piątku od godz. 1000. (na ogłoszeniach parafialnych sprawdzić, czy w danym miesiacu nie nastapiła zmiana)

Komunia św. jako Wiatyk (dla będących w niebezpieczeństwie śmierci) na wezwanie.

 

 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej spo­wiedzi i Komunii Świętej. Stanowi ono najlepsze przygotowa­nie religijne dziecka na całe życie. W przygotowaniu tym uka­zujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

2. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczą­ce pokuty i Komunii Świętej. Uwzględniając tradycję i prakty­kę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Ko­munii Świętej w drugiej klasie szkoły podstawowej.

3. Zgodnie z praktyką wczesnej Komunii Świętej, zalecanej przez papieża Piusa X, zezwala się na dopuszczenie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci klas zerowych i pierwszych. Warunki dopuszczenia są następujące:         

a) prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;

b) rozpoznanie ze strony katechetów i duszpasterza, czy dziec­ko jest wystarczająco rozwinięte umysłowo i posiada wyma­ganą wiedzę religijną. Zapewnienie udzielone przez rodziców obejmuje uczestnic­two dziecka w systematycznej katechezie klasy drugiej. Do wczesnej Komunii Świętej można dopuścić dziecko bę­dące w niebezpieczeństwie śmierci.

4. Dostrzega się dużą trudność w podjęciu decyzji o dopuszcze­niu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, które wzrasta w rodzinie obojętnej religijnie i nie uczęszcza systema­tycznie na katechizację. W takich okolicznościach należy na­wiązać kontakt z rodzicami.

5. Należy prowadzić katechizację przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w szkołach specjalnych i zakła­dach dla dzieci specjalnej troski. Wobec takich dzieci należy zastosować minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Należy uwzględnić również opi­nię katechety szkolnego oraz w miarę możności opinię specja­listów w zakresie nauczania w szkołach specjalnych.

6. Zdarzają się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechiza­cję, przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, są nie ochrzczone. Dlatego katecheci już w pierwszych miesią­cach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu świętego. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorgani­zować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

7. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej we­dług programu przyjętego przez diecezję, obejmuje trzy lata katechizacji. a) pierwsze dwa lata (dzieci z klas zerowych i pierwszych) sta­nowią dalsze przygotowanie do życia sakramentalnego; b) trzeci rok katechizacji (dzieci klas drugich) jest zasadniczym i bezpośrednim przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

8. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko­munii Świętej jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w para­fii oraz katecheci zakonni i świeccy.

9. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. Rodzice dzieci, które z uzasadnionych powodów przystąpią gdzie indziej, powinni złożyć stosowne deklaracje, potwierdzo­ne przez proboszcza miejsca zamieszkania, informujące o miej­scu uczestnictwa ich dziecka w katechezie parafialnej.

10. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpie­nia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.

11. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpo­czynającym bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komu­nii Świętej, powinien poinformować rodziców o formie przy­gotowania oraz określić kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do przyjęcia Komunii Świętej.

12. Proboszcz po zasięgnięciu opinii od katechetów podejmuje de­cyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komu­nii Świętej na podstawie:

a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;

b) systematycznej, comiesięcznej katechizacji parafialnej;

c) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach szkolnych i parafialnych;

d) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. W wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, nale­ży przeprowadzić egzamin. Dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

13. W przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci należy uwzględnić także ich rodziców. Zachęca się rodzi­ców (tam, gdzie to jest tylko możliwe) do brania udziału w ka­techizacji dzieci. Organizuje się, poza powszechnie praktyko­wanymi wywiadówkami, dodatkowe spotkania dla rodziców i ich dzieci w celu wytworzenia właściwej atmosfery religijnej.

14. Ważnym czynnikiem w kontaktach z rodzicami, zwłaszcza dziecka religijnie zaniedbanego, powinny być odwiedziny kate­chety w domu, w celu zapoznania się z sytuacją dziecka i w miarę możliwości udzielenia pomocy.

15. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej od­bywa się w czasie systematycznej katechizacji szkolnej według określonego programu nauki religii zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

16. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej od­bywa się w czasie systematycznej katechizacji parafialnej we­dług programu zatwierdzonego przez Biskupa. Dla dzieci uczęszczających do klas drugich i ich rodziców należy zorganizować cykl nabożeństw, związanych z poświęceniem i wręczeniem pamiątek pierwszokomunijnych:

17. Przed samą uroczystością należy organizować w kościele spo­tkania dla dzieci i ich rodziców, poświęcone sprawom prak­tycznym. Celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości.

18. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi świętej należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy pokuty i nawrócenia.

19. Pierwsza spowiedź dziecka powinna stać się dla niego zachętą i bodźcem do głębszego życia religijnego.

20. Dzień Pierwszej Komunii Świętej należy urządzać, aby dzie­ci i ich rodziny przeżyły ten moment z głęboką wiarą i zapa­miętały na całe życie.

21. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej winna odbyć się w nie­dzielę lub w święto, w godzinach rannych.

22. Należy starannie przygotować liturgię Mszy Świętej. Przebieg Mszy Świętej z udziałem dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej winien być następujący:

a) powitanie dzieci i ich rodziców zgromadzonych przed ko­ściołem;

b) pokropienie wodą święconą;

c) błogosławieństwo rodziców;

d) procesjonalne wejście do świątyni;

e) rozpoczęcie Mszy Świętej hymnem Chwała na wysokości Bogu;

f) dostosowane czytania (wykonują rodzice); g

) modlitwa wiernych i procesja z darami, z zaangażowaniem dzieci, rodziców, katechetów i wychowawców;

h) dziękczynienie po Komunii Świętej, w formie responsoryjnej modlitwy. We Mszy Świętej należy uwzględnić tradycyjne pieśni euchary­styczne.

23. Racje duszpasterskie przemawiają za tym, aby grupy dzieci nie były liczne.

24. Zaleca się założenie przez dzieci ujednoliconego stroju komu­nijnego (najlepiej alby).

25. Usilnie zaleca się, aby domowe zgromadzenia rodzinne z racji Pierwszej Komunii Świętej miały charakter religijny.

26. Zachęca się dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeń­stwach tzw. Białego tygodnia. Należy uczulić rodziców, że ich częsta spowiedź i Komunia Święta jest dla dziecka skutecznym przykładem życia sakramentalnego.

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Środa, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Rity z Cascia, zakonnicy

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

środa,
22 maja 2024

(143. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6787

Statystyki

stat4u