PAMIĘTAMY - Pamięć i Tożsamość

Towarzystwo Patriotyczne SZCZERBIEC pragnie przypomnieć ważne wyda-rzenia związane z historią naszej Ojczyzny - wrzesień:

 

1 września 1939 – Niemcy dokonują agresji na Polskę rozpoczynając II wojnę światową. Zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow, 17 września do napaści na Polskę dołączył Zwią-zek Sowiecki

 

1 września 1979 – powstała partia polityczna Konfederacja Polski Niepodległej. Jej celem było „złączenie swych sił i działań w celu odzyskania niezawisłej państwowości polskiej, której ustrój, władzę  i charakter określą swobodnie wszyscy obywatele”

 

2 września 1945 – w Warszawie powołano Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” jako orga-nizację antykomunistyczną i niepodległościową

 

4 września 1948 – komuniści zamknęli „Tygodnik Warszawski”, katolickie pismo pod re-dakcją ks. Zygmunta Kaczyńskiego, którego później zamordowali w więzieniu

 

7 września 1939 – kapitulacja załogi na Westerplatte

 

8 września 1968 – w proteście przeciwko najazdowi na Czechosłowację,  podczas uroczys-tych dożynek na stadionie X-lecia w Warszawie, w obecności 100 tys. osób, samospalenia dokonał Ryszard Siwiec, były żołnierz AK

 

9 września 1945 – odbicie więźniów politycznych (w tym żołnierzy AK) z więzienia w Ra-domiu z rąk ubeckich oprawców

 

10 września 1947 – sąd w Krakowie wydał wyrok w sprawie 17 przywódców PSL i Zrze-szenia WiN. 8 otrzymało wyroki śmierci, które wykonano

 

12 września 1683 – armia polska pod wodzą króla Jana III Sobieskiego rozgromiła pod Wiedniem wojska tureckie . Polski król przekazał ówczesnemu papieżowi wiadomość:

„Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”

 

12 września 1949 – w walce z UB i MO zginął kpt. Zdzisław Broński „Uskok” dowódca WiN na Lubelszczyźnie

 

17 września 1939 – zgodnie z tajnym układem Stalina z Hitlerem Związek Sowiecki doko-nał napaści bez wypowiedzenia wojny na Polskę

 

19 września 1939 – ułani jazłowieccy przeprowadzili udaną szarżę pod Wólką Węglową na wojska niemieckie, w wyniku czego uratowano część Armii „Poznań”, która przebiła się do oblężonej Warszawy. Za bohaterskie czyny ułanów pułku jazłowieckiego podczas całej kampanii wrześniowej w 1939 roku nadano 3 krzyże Virtuti Militari IV klasy, 25 V klasy oraz 42 Krzyże Walecznych

 

20 września 1942 – utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych – konspiracyjnej organizacji podziemia narodowego, utożsamiającej się z wartościami katolickimi, walczyła przeciwko Niemcom i Sowietom

 

21 września 1944 – rozpoczęcie walk pod Arnhem 1 Brygady Spadochronowej gen. Sta-nisława Sosabowskiego

 

21 września 1949 – władze komunistyczne upaństwowiły szpitale zakonne i kościelne i usunęły z nich siostry zakonne

 

21 września 1980 – pierwsza transmisja radiowa niedzielnej Mszy św. z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, co wywalczyli strajkujący stoczniowcy

 

22 września 1953 – warszawski sąd komunistyczny skazał na 12 lat więzienia biskupa kieleckiego ks. Czesława Kaczmarka. Był sądzony i torturowany jako „wróg ludu, faszysta i szpieg Watykanu”

 

26 września 1946 – komunistyczny rzą haniebną uchwałą „pozbawił polskiego obywatel-stwa” wybitnych dowódców Wojska Polskiego na Zachodzie i armii podziemnej, m.in. gen. Andersa, Kopańskiego, Maczka, Chruściela

 

26 września 1953 – komuniści aresztowali Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskie-go

 

27 września 1605 – pod Kircholmem hetman Jan Karol Chodkiewicz rozgromił trzykrotnie liczebniejsze siły Szwedów. Było to wspaniałe zwycięstwo polskiej husarii

 

28 września 1939 – wskutek braku wody, żywności i amunicji, po dwóch tygodniach bo-haterskiej obrony przed Niemcami, skapitulowała Warszawa

 

 

 

Towarzystwo Patriotyczne SZCZERBIEC pragnie przypomnieć ważne wydarzenia związane z historią naszej Ojczyzny:

poniżej w kolejności miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec

 

1 kwietnia 1656 – w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz Waza, w obecności wysokich dostojników Kościoła i Państwa, znacznej liczby kapłanów i wiernych, ogłosił śluby, pod-dając kraj pod opiekę Matki Bożej. Król, klęcząc przed wizerunkiem Maryi, mówił: „Wielka Boga-Człowieka Matko, o Przeczysta Panno!… obieram Cię dzisiaj za Patronkę moją i mo-ich państw Królową i polecam Twojej szczególnej opiece...”

 

2 kwietnia 2005 – o godz. 21.37 do „domu Ojca” odszedł w opinii świętości Ojciec święty Jan Paweł II (Karol Wojtyła) – Papież-Polak, wybrany 16 października 1978 r. Jego ponty-fikat należał do najdłuższych w historii. Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się jego proces be-atyfikacyjny, zakończony 1 maja 2011 r. Papież został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 r.

 

3 kwietnia 1940 – w Katyniu rozpoczęto rozstrzeliwanie polskich jeńców wojennych z obo-zu w Kozielsku przez NKWD

 

4 kwietnia 1794 – pod Racławicami naczelnik Tadeusz Kościuszko stoczył zwycięską bit-wę z wojskami rosyjskimi. O zwycięstwie Polaków zadecydował atak oddziału chłopów-kosynierów

 

5 kwietnia 1941 – w niemieckiej niewoli zmarł gen. Franciszek Kleeberg, we wrześniu 1939 roku dowodził Samodzielną Brygadą Operacyjną „Polesie”, która jako ostatnia skapitulo-wała pod Kockiem 5 października, walcząc jednocześnie z Niemcami i Sowietami

 

8 kwietnia 1861 – na Placu Zamkowym w Warszawie rosyjscy żołnierze dokonali masakry uczestników patriotycznej manifestacji. Od salw karabinowych zginęło ponad stu Pola-ków

 

10 kwietnia 1525 – na Rynku krakowskim książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Wydarzenie to zwane „Hołdem Pruskim” przek-ształciło Prusy Zakonne w lenno Polski

 

10 kwietnia 2010 – katastrofa samolotu rządowego pod Smoleńskiem, w wyniku której tragiczną śmierć poniósł ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński wraz z mał-żonką. W tej narodowej tragedii pełniąc służbę Ojczyźnie zginęło 96 osób

 

13 kwietnia 1940 – NKWD przeprowadziło drugą wywózkę ludności polskiej ze wschod-nich ziem polskich zagarniętych przez Związek Sowiecki po 17 września 1939 roku

 

14 kwietnia 966 – Chrzest Polski. Sakrament przyjął książę Mieszko I, który poślubił czes-ką chrześcijańską księżniczkę Dobrawę. Tym samym rodząca się Polska znalazła się w kręgu chrześcijańskiej i łacińskiej kultury. Było to najważniejsze wydarzenie w naszej historii

 

 

16 kwietnia 1944 – Ukraińcy z 14 Dywizji Grenadierów SS wymordowali w Chodaczko-wie Wielkim 862 Polaków

 

17 kwietnia 1938 – papież Pius XII ogłosił świętym bł. Andrzeja Bobolę

 

18 kwietnia 1025 – w Gnieźnie koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Pol-ski

 

19 kwietnia 1943 – wybuch powstania w getcie warszawskim

 

19 kwietnia 1979 – częściowo nieudana próba wysadzenia w powietrze pomnika Lenina w Nowej Hucie

 

23 kwietnia 1935 – podpisanie przez prezydenta Ignacego Mościckiego nowej konstytucji, określanej mianem Konstytucji kwietniowej

 

25 kwietnia 1920 – rozpoczęcie ofensywy Wojska Polskiego przeciwko Armii Czerwonej na Kijów

 

26 kwietnia 1986 – katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu

 

27 kwietnia 1792 – podpisanie konfederacji targowickiej przeciwko Konstytucji 3 Maja będącej symbolem narodowej zdrady

 

27 kwietnia 1956 – sejm PRL przyjął zbrodniczą ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży, która przyczyniła się do śmierci milionów nienarodzonych Polaków

 

30 kwietnia 1940 – zginął major Henryk Dobrzański „Hubal” - pierwszy partyzant polski po kampanii wrześniowej 1939 roku

 

2 maja 1946 – 25 funkcjonariuszy bezpieki z Puław spalili wieś Wąwolnica na Lubelsz-czyżnie (zginęły 3 osoby). Był to pokaz zastraszania Polaków przeciwnych władzy komu-nistycznej

 

3 maja 1791 – Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, uchwalił Konstytucję 3 Maja

 

3 maja 1946- w Krakowie komuniści przy użyciu broni palnej rozpędzili manifestację pat-riotyczą. Aresztowano kilkaset osób – głównie studentów

  

3 maja 1966 – na Jasnej Górze Prymas Stefan Wyszyński oddał naród polski w „macie-rzyńską niewolę Maryi” - za wolność Kościoła. Komuniści nie wpuścili do Polski Papieża Pawła VI

 

Pod Twoją obronę ...”

Towarzystwo Patriotyczne SZCZERBIEC pragnie przypomnieć ważne wyda-rzenia związane z historią naszej Ojczyzny:

 

25 maja 1948 – w więzieniu na Mokotowie po okrutnym śledztwie i nieludz-kich torturach strzałem w tył głowy został zamordowany rotmistrz Witold Pilecki

 

28 maja 1981 – w Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński

 

29 maja 1580 – za zasługi w obronie wiary katolickiej papież Grzegorz XIII nadał królowi Stefanowi Batoremu tytuł „Obrońca Wiary”

 

29 maja 1967 – papież Paweł VI ogłosił nominację kardynalską ks. arcybis-kupa Karola Wojtyły

 

30 maja 1942 – pierwsza wywózka Żydów z getta w Krakowie do obozów śmierci oraz rozstrzelanie 575 Polaków przez Niemców w Warszawie za dzia-łalność konspiracyjną

 

1 czerwca 1434 – zmarł król polski Władysław Jagiełło pogromca Krzyżaków spod Grunwaldu

 

2 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny Ojca świętego Jana Pawła II

 

4 czerwca 1872 – zmarł Stanisław Moniuszko, wybitny muzyk i kompozytor, autor m.in. oper „Halka” i „Straszny Dwór”

 

4 czerwca 1989 – odbyła się pierwsza tura wyborów do sejmu kontraktowego

 

7 czerwca 1492 – zmarł król Kazimierz Jagiellończyk, za panowania którego odzyskaliśmy Pomorze Gdańskie po ponad 150 latach

7 lipca 1944 r. –  początek operacji „Ostra Brama” – walki Armii Krajowej na Wileńszczyźnie.76 rocznica. Operacja "Ostra  Brama" zakładała wyzwolenie Wilna przez żołnierzy AK zanim do miasta dotrą sowieci. 
 Polskie oddziały miały wyzwolić małe i większe miasteczka oraz Wilno, a wobec wkraczających wojsk sowieckich wystąpić w roli   gospodarza tych ziem. Niestety okazało się to niemożliwe. Wilno zaciekle było bronione przez Niemców. Miasto zdobyły   ostatecznie 13 lipca siły polskie i rosyjskie. Sowieci po zakończeniu operacji aresztowali polskich dowódców. Podobnie   postąpiono z innymi żołnierzami i oficerami Armii Krajowej. Część z nich trafiła do więzień, inni na Syberię. Wielu z nich nie   przeżyło.
 
11 lipca 1943 r. - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na   obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 77 rocznica  tzw. „Krwawej Niedzieli”.
 Ludobójstwo dokonane w latach 1939-1946 przez nacjonalistów ukraińskich na mieszkańcach Kresów                                     Południowo-Wschodnich stanowi część dramatu zgotowanego obywatelom polskim przez systemy i ideologie totalitarne. W wyniku zbrodniczych działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Służby Bezpieki OUN, Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów, SS Galizien i band chłopskich na terenie czterech przedwojennych wschodnich województw II RP – wołyńskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego – zginęło ponad 130 tys. polskich obywateli. Śmierć zadawano im w niezwykle okrutny sposób.Dla upamiętnienia krwawej niedzieli 1943 roku, która stanowiła apogeum dramatycznych wydarzeń na Wołyniu, Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu modlimy się za zamordowanych, z których tak wielu leży wciąż w nieodkrytych dołach śmierci, przypominamy tysiące nieistniejących dziś polskich wsi, osad i kresowych chutorów, spalone i obrabowane świątynie, zdewastowane polskie cmentarze.  
 
11 lipca 1920 roku został przeprowadzony plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w wyniku ustaleń traktatu pokojowego w Wersalu (kończącego I wojnę światową). Jego celem było ustalenie przynależności terytorialnej obszarów, które – według strony polskiej – ze względów historycznych oraz etnicznych powinny zostać przyznane odradzającej się Rzeczypospolitej.Wynik plebiscytu okazał się z wielu względów niekorzystnych dla Polski. Wpływ na to miały czynniki zewnętrzne, takie jak tocząca się wojna polsko-bolszewicka, intensywna i często niezgodna z prawem działalność administracji i ludności niemieckiej, a także nasilona przez kilkadziesiąt lat akcja germanizacyjna. Do Polski powróciło tylko kilka przygranicznych miejscowości.
 
 15 VII 1410 r. -  610 rocznica Bitwy pod Grunwaldem; zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił       krzyżackich. 
 
P.S.
Podczas pielgrzymki do Wilna, tam własnie trafiliśmy na mogiły wyzwolicieli Wilna, akcji ,,Ostra Brama" czyli poległych z III Brygady kpt.Gracjana Fróga ps. Szczerbiec. Dlatego ta rocznica dla nas T.P. Szczerbiec jest rocznicą szczególnie ważną.
 

Towarzystwo Patriotyczne SZCZERBIEC pragnie przypomnieć kolejne ważne wyda-rzenia związane z historią naszej Ojczyzny:

 

1 sierpnia 1944 – o godzinie „W” - 17.00 – rozpoczęło się Powstanie Warszaw-skie – bitwa o niepodległość Polski. Sowieci, nie udzielając wsparcia Polakom – zdradzonym przez zachodnie mocarstwa – dopuścili do wykrwawienia i zniszczenia stolicy przez Niemców, co ułatwiło sowietyzację Polski

1 sierpnia 1943 – w lesie pod Nowogródkiem Niemcy rozstrzelali siostrę Ma-rię Stellę wraz z dziesięcioma innymi siostrami nazaretankami, obecnie bło-gosławionymi męczennicami

3 sierpnia 1901 – w Zuzeli urodził się Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski, niestrudzony obrońca Kościoła i Ojczyzny, Sługa Boży

4 sierpnia 1944 – w Powstaniu Warszawskim zginął Kamil Baczyński, naj-większy poeta pokolenia Polski Walczącej

5 sierpnia 1864 – w cytadeli warszawskiej został stracony przez powieszenie ostatni dyktator Powstania Styczniowego Romuald Traugutt. Wraz z nim Rosjanie zamordowali kilku członków Rządu Narodowego

6 sierpnia 1914 – wymarsz z krakowskich Oleandrów I Kompanii Kadrowej utworzonej przez Józefa Piłsudskiego

7 sierpnia 1944 – 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka rozpoczęła pod Falaise swój zwycięski marsz na froncie zachodnim

9 sierpnia 1382 – w Starej Częstochowie paulini otrzymali drewniany kośció-łek, gdzie założyli klasztor, w którym umieścili obraz Matki Bożej

11 sierpnia 1920 – ustanowienie polskiego odznaczenia wojskowego: Krzyża Walecznych

14 sierpnia 1385 – w Krewie podpisano akt unii pomiędzy Polską a Wielkim Księstwem Litewskim

14 sierpnia 1920 – w walkach pod Ossowem zginął bohaterski kapelan, ksiądz Ignacy Skorupka

14 sierpnia 1941 – w bunkrze głodowym w obozie Auschwitz zmarł później-szy święty, franciszkanin, ojciec Maksymilian Maria Kolbe

14 sierpnia 1980 – rozpoczęcie strajku robotników Stoczni w Gdańsku zapo-czątkowało ogólnopolskie wystąpienia przeciw władzy ludowej

15 sierpnia 1920 - „Cud nad Wisłą”. W bitwie pod Warszawą bolszewicy zos-tali odparci od stolicy, a Polacy rozpoczęli kontrofensywę, ratując niepodleg-łość swego kraju i Europę przed bezbożnym  komunizmem

16 sierpnia 1920 – wybuch Pierwszego Powstania Śląskiego

7 marca 1000 początek zjazdu gnieźnieńskiego

9 marca 1009 męczeńska śmierć św. Brunona z Kwerfurtu podczas misji u Jadźwingów

26 marca 1267 kanonizacja Jadwigi Śląskiej

4 marca 1386 koronacja Władysława Jagielły na króla Polski

11 marca 1609 rozpoczęcie zwycięskiej wojny polsko-moskiewskiej

1 marca 1634 kapitulacja Smoleńska przed Władysławem IV

24 marca 1794 Powstanie Kościuszkowskie

18 marca 1921 podpisanie traktatu ryskiego kończącego wojnę polski-bolszewicką

20 marzec 1942 pojawienie się znaku Polski Walczącej na murach Warszzawy

24 marca Nadrodowy dzień pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (w rocznicę zabicia rodziny Ulmów)

24 marca 1942 ewakuacja Armii Andersa ze Związku Radzieckiego

26 marca 1942 Akcja pod Arsenałem

27 marca 1945 aresztowanie przez NKWD 16 przywódców Polski Podziemnej

3 marca 1947 rozpoczęcie procesu grupy rotmistrza Pileckiego

1 marca 1951 egzekucja członków IV zarządu WiN

marzec 1968 manifestacje studenckie w głównych miastach uniwersyteckich w Polsce, główne hasła: "Niepodległość bez cenzury" i "Chcemy kultury bez cenzury”

25 marzec 1977 powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

 

1 marca narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 

 

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 czerwca 2024

(169. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2684

Statystyki

stat4u